سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شهید


آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . حکیم ارد بزرگتجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایلنشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سیناخوشبخت کسی است که در برابر وجدان خویش ، شرمنده نباشد . حکیم ارد بزرگجوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرتیا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ژرژ هربرتکودکان برای شاد بودن ، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند . حکیم ارد بزرگبرای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاماهمة چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است . مارک توایندودمان بی نیا و مردان و زنان کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود . حکیم ارد بزرگتاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیرپرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. حکیم ارد بزرگبادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند. ای - گیبونتجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سیناسرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگدر درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. آنتونی رابینزاین همان عشق است که شما را در طی طریق به سوی خودکاوی و خود شناسی یک دم تنها نمی گذارد ، آن هم هنگامی که نمی دانید به کدامین سو روانید و در پی کدامین گم گشته اید . باربارا دی آنجلیساز گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم . حکیم ارد بزرگ

 

محترم بودن ، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است . مادام دامیرکوشش اولین وظیفه انسان است . گوتهمیرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . حکیم ارد بزرگاگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسیوسرضایت وجدان بالاترین مرتبه است . ژول سیمونبزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . حکیم ارد بزرگرمز آزاد کردن نیروهای واقعی آن است که هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتونی رابینزعاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید . باربارا دی آنجلیسخموشی ریش سفیدان هم پندآموز است . حکیم ارد بزرگپس از بررسی همه واقعیت ها تصمیم بگیرید . هاوکزهیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطوفداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست . حکیم ارد بزرگجسجو کنید و همیشه در حستجو باشید . تولستویمهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائیبدخواهان را با فراموشی و دوری نابود کن . حکیم ارد بزرگ

 

هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولترتنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است آنتونی رابینزمردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند . حکیم ارد بزرگخود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. حکیم بزرگمهربسیاری از ما (بد حال) بودن را طبیعی می دانیم ، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اکنون تصمیم بگیرید که خوشحال باشید ، به این دلیل ساده که زنده اید ، به این دلیل که چنین می خواهید . لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید! . آنتونی رابینزآرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . حکیم ارد بزرگهرگز اجازه ندهید ترس شما را به " بی تفاوتی " سوق دهد . باربارا دی آنجلیسفقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائیهیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است . حکیم ارد بزرگاز پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانسبرخی کتب را باید چشید، بعضی را باید بلعید و قلیلی را باید جوید و هضم کرد. فرانسیس بیکنزندگی رنج و درد نیست هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی . حکیم ارد بزرگکارنه فقط هزینه زندگی را تأمین می کند، بلکه زندگی کردن را هم به انسان می آموزد. هنری فوردمهربانی حکمت است و هیچکس نیست که در زندگانی بدان نیاز نداشته باشدو باید آنرا بیاموزد. بایلیکودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است . حکیم ارد بزرگطوری زندگی کنید که دائماٌ احساس لذت فراوان کنید و کمتر دچار رنج شوید . آنتونی رابینزعشق واقعی از روح شما نشات می گیرد این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند . باربارا دی آنجلیساسطوره های کهن پایه ها و ستونهای فر و رشد کشورند . حکیم ارد بزرگعیب جامعه این است که همه دلشان می خواهد آدم مهمی باشندوهیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. چرچیلاشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند، پلهائی را که باید از آن عبور کنند، خراب می نمایند . هربرت اسپنسرنکات سخت هم اساسی ساده دارند . حکیم ارد بزرگزندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسکات پککوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم . حکیم ارد بزرگدر دنیاکسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از حود بخواهند . شیلرفضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطوآنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست . حکیم ارد بزرگاولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است . رولند هیلعفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگیبزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد . حکیم ارد بزرگرمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آنتونی رابینز«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». ادگارموننامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون است نه با سرشت فرمانروایان . حکیم ارد بزرگآرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. اپیکارموسدرست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می کند حال چه از طریق آغوشی گرم ، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری

ارسال شده در توسط s

 

ای میان سخنهای سبز نجومی
برگ انجیر ظلمت
عفت سنگ را می رساند
سینه آب در حسرت عکس یک باغ
می سوزد
سیب روزانه
در دهان طعم یک وهم
دارد
ای هراس قدیم
در خطاب تو انگشت های من ازهوش رفتند
امشب
دستهایم نهایت ندارند
امشب از شاخه های اساطیری
میوه می چینند
امشب
هر درختی به اندازه ترس من برگ دارد
جرات حرف در هرم دیدار حل شد
ای سرآغازهای ملون
چشم های مرا در وزش
های جادو حمایت کنید
من هنوز
موهبتهای مجهول شب را
خواب می بینم
من هنوز
تشنه آبهای مشبک
هستم
دگمه های لباسم
رنگ اوراد اعصار جادوست
درعلفزار پیش از شیوع تکلم
آخرین جشن جسمانی ما به پا بود
من در این جشن جسمانی موسیقی اختران را
از درون سفالینه ها می شنیدم
و نگاهم پر از کوچ جادوگران بود
ای قدیمی ترین عکس نرگس در آیینه حزن
جذبه تو مرا همچنان برد
تا هوای تکامل ؟
شاید
در تب حرف آب بصیرت بنوشیم
زیر ارث پراکنده شب
شرم پاک روایت روان است
در زمان های پیش از
طلوع هجاها
محشری از همه زندگان بود
از میان تمام حریفان
فک من از غرور تکلم ترک خورد
بعد من که تا زانو
در خلوص سکوت نباتی فرو رفته بودم
دست و رو در تماشای اشکال شستم
بعد در فصل دیگر
کفش های من از لفظ شبنم
تر شد
بعد وقتی که بالای سنگی نشستم
هجرت سنگ را از جوار کف پای خود می شنیدم
بعد دیدم که از موسم دست هایم
ذات هر شاخه پرهیز میکرد
ای شب ارتجالی
دستمال من از خوشه خام تدبیر پر بود
پشت دیوار یک خواب سنگین
یم پرنده که از انس ظلمت می آمد
دستمال مرا برد
اولین ریگ الهام در زیر پایم صدا کرد
خون من میزبان رقیق فضا شد
نبظ من در میان عناصر شنا کرد
ای شب
نه چه می گویم
آب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم دریچه
سمت انگشت من با صفا شد

 

 سهراب سپهری

 

 

v

 


ارسال شده در توسط s